اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:22:51 +0330fa مصرف گاز طبیعی و نفت‌خام در ایران 6 برابر متوسط جهانی http://www.otaghnews.com/news/152979/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C Sun, 11 Oct 15 10:53:47 +0330 مصرف گاز طبیعی و نفت‌خام در ایران 6 برابر متوسط جهانی
جدیدترین گزارش های منتشر شده نشان از آن دارد که سرانه مصرف گاز طبیعی و نفت خام و فراورده های نفتی در ایران به ترتیب 5.9 و 1.6 برابر متوسط مصرف سرانه جهانی است و این در حال

]]>