اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:33:09 +0330fa 10 صاحبنظر به 3 سوال پاسخ گفتند http://www.otaghnews.com/news/153046/10-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF Sun, 11 Oct 15 11:45:39 +0330 10 صاحبنظر به 3 سوال پاسخ گفتند
انتشار عمومی نامه اقتصادی چهار وزیر کابینه(وزیران اقتصاد، صنعت، کار و دفاع) به رئیس جمهوری درباره شرایط بازار سرمایه و صنایع فعال در آن یک بار دیگر بحث اولویت مقابله ...

]]>