اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:55:19 +0330fa پایان دوران رویایی برای نفت شیل http://www.otaghnews.com/news/153183/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%84 Sun, 11 Oct 15 13:43:32 +0330 پایان دوران رویایی برای نفت شیل
تحلیلگران گفتند: دلیل اصلی کاهش تولید نفت شیل آمریکا نبود وامهای بانکی برای توسعه میادین جدید است....

]]>