اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sat, 29 Jan 22 04:19:33 +0330fa تحقق تمام تعهدات خودروسازان تا پایان سال ۹۸ http://www.otaghnews.com/news/426892/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B8 Sun, 12 May 19 23:21:12 +0430 تحقق تمام تعهدات خودروسازان تا پایان سال ۹۸
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام تعهدات خودروسازان تا پایان سال ۹۸ محقق می‌شود.

]]>
تداوم قیمت‌گذاری دولتی خودرو http://www.otaghnews.com/news/325606/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88- Sun, 13 Mar 16 16:34:02 +0330 تداوم قیمت‌گذاری دولتی خودرو
مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت از تداوم قیمت‌گذاری دولتی خودرو در سال ۹۵ خبرداد و گفت: خارجی‌ها موافق قیمت‌‌گذاری دستوری خودرو در ایران نیست.

]]>
در افق 1404 باید 25 درصد خودروهای تجاری صادر شود http://www.otaghnews.com/news/153284/%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D9%82-1404-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-25-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sun, 11 Oct 15 15:27:44 +0330 در افق 1404 باید 25 درصد خودروهای تجاری صادر شود
مدیرکل صنایع خودرو و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در افق 1404 ایران با تولید سالانه 120 هزار دستگاه خودرو تجاری باید در جایگاه نخست منطقه 25 درصد آن را به خارج...

]]>