اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:15:55 +0330fa شیوه های جدید در مبارزه با تروریست ها http://www.otaghnews.com/news/327442/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7 Tue, 22 Mar 16 21:07:02 +0430 شیوه های جدید در مبارزه با تروریست ها
رئیس جمهور ترکیه با محکوم کردن اقدامات تروریستی در این کشور، وعده داد تا یکی از بزرگترین و خونبارترین موجهای تروریستی کشورش را مهار کند.

]]>
حمله هوایی ارتش ترکیه به مواضع پ‌ک‌ک پس از آتش‌بس http://www.otaghnews.com/news/153560/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%BE%E2%80%8C%DA%A9%E2%80%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D8%B3 Mon, 12 Oct 15 09:49:00 +0330 حمله هوایی ارتش ترکیه به مواضع پ‌ک‌ک پس از آتش‌بس

]]>