اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:23:03 +0330fa الگوی پاریسی برای اداره تهران http://www.otaghnews.com/news/153597/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Mon, 12 Oct 15 12:26:33 +0330 الگوی پاریسی برای اداره تهران
مقایسه تطبیقی بین تهران و پاریس به لحاظ سهم و جایگاه «حقوق شهروندی» در نظام برنامه‌ریزی و مقررات شهری نشان می‌دهد در پایتخت فرانسه –کشور مرجع قوانین شهرسازی و معما...

]]>