اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 10:56:57 +0330fa تدوین پیش‌نویس طرح ساماندهی صنعت چاپ با کمک اتحادیه ها http://www.otaghnews.com/news/154038/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7 Tue, 13 Oct 15 10:15:42 +0330 تدوین پیش‌نویس طرح ساماندهی صنعت چاپ با کمک اتحادیه ها
پیش‌نویس طرح ساماندهی نظام جامع صنعت چاپ کشور با همکاری اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی حوزه صنعت چاپ و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تدوین می‌شود....

]]>