اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:44:53 +0330fa افزایش قاچاق لوازم آرایشی http://www.otaghnews.com/news/154193/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C Tue, 13 Oct 15 12:16:15 +0330 افزایش قاچاق لوازم آرایشی
رییس انجمن واردکنندگان لوازم آرایشی، بهداشتی و عطریات وضعیت سلامت لوازم آرایشی قاچاق را فاجعه خواند و از افزایش قاچاق در این حوزه خبر داد....

]]>