اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:43:09 +0330fa شباهت یک بیلبورد تبلیغاتی با یک کارتون! http://www.otaghnews.com/news/154473/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%21 Wed, 14 Oct 15 10:33:57 +0330 شباهت یک بیلبورد تبلیغاتی با یک کارتون!
در لحظه نوشتن این نگاشته، به درستی نمی‌دانم که هدف از آن بررسی یک رویداد در دنیای کارتون این مرز و بوم است یا می‌خواهم ارتباطی نامحسوس میان یک بنگاه اقتصادی با مجموع...

]]>