اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:04:08 +0330fa با ارزش‌ترین ادغام‌های شرکتی در جهان http://www.otaghnews.com/news/154558/%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86 Wed, 14 Oct 15 09:53:01 +0330 با ارزش‌ترین ادغام‌های شرکتی در جهان
بارها و بارها در تاریخ شرکت‌های بزرگ شاهد ادغام‌های مختلف و همکاری دو یا چند شرکت در جهت رسیدن به اهداف بزرگ‌تر بوده‌ایم. به گزارش آی‌تی ایران، ادغام‌هایی که بعضا...

]]>