اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:18:07 +0330fa دسترسی به اینترنت در هواپیما فراهم می‌شود http://www.otaghnews.com/news/154731/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 14 Oct 15 15:38:30 +0330 معاون شرکت ارتباطات زیرساخت از تعریف چند پروژه در دست اجرا برای بهبود زیرساخت ارتباطی کشور خبر داد و گفت: با اجرای یک پروژه جدید دسترسی مسافران قطار و هواپیما به اینت...

]]>