اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:42:58 +0330fa غول‌های نفتی نروژ آماده بازگشت به ایران شدند http://www.otaghnews.com/news/154819/%D8%BA%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Wed, 14 Oct 15 13:35:54 +0330 غول‌های نفتی نروژ آماده بازگشت به ایران شدند
دور جدید مذاکرات و رایزنی شرکت ملی نفت و سفارت نروژ برای بازگشت شرکت‌های بزرگ نفت و گاز این کشور اروپایی به صنایع نفت و گاز ایران در دوران پساتحریم آغاز شد....

]]>