اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:20:37 +0330fa ۱۲۸۳ نوع داروی گیاهی در کشور شناخته شده است http://www.otaghnews.com/news/154858/%DB%B1%DB%B2%DB%B8%DB%B3-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 14 Oct 15 14:44:30 +0330 ۱۲۸۳ نوع داروی گیاهی در کشور شناخته شده است
رییس انجمن گیاهان دارویی کشور گفت: تاکنون یک هزار و ۲۸۳ نوع داروی گیاهی در کشور شناخته شده است ولی هیچ جایگاهی در صادرات این تولیدات نداریم....

]]>