اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:57:29 +0330fa زمان و مکان مراسم هفتمین روز درگذشت اولادی مشخص شد http://www.otaghnews.com/news/336224/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%B4%D8%AF Sun, 24 Apr 16 08:33:03 +0430 زمان و مکان مراسم هفتمین روز درگذشت اولادی مشخص شد
مراسم هفتمین روز درگذشت مهرداد اولادی با همت برخی پیشکسوتان روز سه شنبه در مسجد جامع شهرک غرب برگزار می شود.

]]>