اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:45:00 +0330fa مشکلات پیش رو نفتکش‌های حامل سوخت http://www.otaghnews.com/news/411303/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D9%86%D9%81%D8%AA%DA%A9%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA Tue, 29 May 18 20:34:06 +0430 مشکلات پیش رو نفتکش‌های حامل سوخت
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ساری گفت: رانندگان نفتکش‌ها خالصانه به نظام خدمت می‌کنند اما انتظارات آنها برآورده نشده است.

]]>
آخرین وضعیت سوخت‌رسانی در شیراز http://www.otaghnews.com/news/411050/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2 Thu, 24 May 18 18:58:09 +0430 آخرین وضعیت سوخت‌رسانی در شیراز
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آخرین وضعیت سوخت‌رسانی در شیراز بعد از اعتصاب کامیون‌داران را تشریح کرد.

]]>
تولید روزانه ۲۹ میلیون لیتر بنزین یورو۴ http://www.otaghnews.com/news/407888/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%B4--- Mon, 19 Mar 18 10:07:02 +0330 تولید روزانه ۲۹ میلیون لیتر بنزین یورو۴
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر با تولید بنزین یورو۴ در پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میزان تولید این بنزین در کشور به ۲۹ میلیون لیتر در روز رسیده است.

]]>
بهره برداری از ۵۰ جایگاه سی ان جی در سال ۹۷ http://www.otaghnews.com/news/406378/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%B5%DB%B0-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86-%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7 Tue, 13 Feb 18 17:18:02 +0330 بهره برداری از ۵۰ جایگاه سی ان جی در سال ۹۷
مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به بهره برداری از ۲۵۰۰ جایگاه سی ان جی در کشور گفت: طی سال آینده ۵۰ جایگاه جدید مورد بهره برداری قرار می گیرد.

]]>
مصرف ١٨٥ هزار لیتری بنزین زوار اربعین http://www.otaghnews.com/news/402256/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%A1%D9%A8%D9%A5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86 Fri, 17 Nov 17 09:56:02 +0330 مصرف ١٨٥ هزار لیتری بنزین زوار اربعین
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت:در ایام اربعین در مرز چذابه، مهران و شلمچه در مجموع ١٨٥هزار لیتر بنزین مصرف شد.

]]>
سال گذشته سال سختی بود http://www.otaghnews.com/news/393472/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 17 May 17 17:09:02 +0430 سال گذشته سال سختی بود
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: سال گذشته روزانه ۲۹۰هزار بشکه نفت گاز و نفت کوره صادر شد که طبق پیش بینی ها امسال این رقم به روزانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه در روزمیرسد.

]]>
سودجویی از سرما با بنزین ۲۰۰۰ تومانی http://www.otaghnews.com/news/388450/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C Tue, 14 Feb 17 20:38:02 +0330 سودجویی از سرما با بنزین ۲۰۰۰ تومانی
عرضه فرآورده هایی نظیر بنزین و گازوئیل خارج از باک خودرو و در داخل ظروف بر اساس قوانین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تخلف محسوب شده و در صورت مشاهده با جایگاه های متخلف برخورد خواهد شد.

]]>
قطع سراسری سامانه پمپ بنزینهای تهران صحت ندارد http://www.otaghnews.com/news/336226/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%85%D9%BE-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Sun, 24 Apr 16 08:43:02 +0430 قطع سراسری سامانه پمپ بنزینهای تهران صحت ندارد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با رد قطع سراسری سامانه هوشمند در پمپ بنزینهای تهران، گفت: تنها در یک جایگاه سوخت سامانه هوشمند قطع شده است.

]]>