اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:46:47 +0330fa ۵ اردیبهشت؛ درگذشت «هانس هولاین» معمار موزه آبگینه و سفالینه تهران http://www.otaghnews.com/news/336236/%DB%B5-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%9B-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA-%C2%AB%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%C2%BB-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 24 Apr 16 08:19:37 +0430 ۵ اردیبهشت؛ درگذشت «هانس هولاین» معمار موزه آبگینه و سفالینه تهران
«هانس هولاین» متولد ۳۰ مارس ۱۹۳۴ در وین، معمار برجسته اتریشی و برنده جایزه پریتزکر در سال ۱۹۸۵ است. وی طراح ویترین‌های موزه آبگینه و سفالینه در تهران می‌باشد. وی در ۲۴ آوریل ۲۰۱۴ در سن هشتاد سالگی بر اثر یک بیماری شدید در وین درگذشت.

]]>