اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:06:16 +0330fa متوسط دریافتی ۴ گروه شاغل در ۹۵ http://www.otaghnews.com/news/336326/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DB%B4-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9%DB%B5 Sun, 24 Apr 16 14:56:01 +0430 متوسط دریافتی ۴ گروه شاغل در ۹۵
در حالی متوسط هزینه‌های خانوار شهری به قیمت پارسال ۳۸ میلیون تومان است که متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار در بهترین حالت رقمی بین ۱۸ میلیون و ۹۰۰ تا ۲۱ میلیون تومان خواهد بود.

]]>