اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:57:26 +0330fa جلسه انتخاب رییس جمهور باز هم به تاخیر افتاد http://www.otaghnews.com/news/354313/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF Sat, 25 Jun 16 10:35:45 +0430 جلسه انتخاب رییس جمهور باز هم به تاخیر افتاد
رئیس پارلمان لبنان روز جمعه برای چهل و یکمین بار جلسه انتخاب رئیس جمهور این کشور را به تاخیر انداخت.

]]>
طرحی جدید برای حل بحران ریاست جمهوری لبنان http://www.otaghnews.com/news/336347/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 Sun, 24 Apr 16 16:21:03 +0430 طرحی جدید برای حل بحران ریاست جمهوری لبنان
روزنامه عربستانی عکاظ از وجود طرحی جدی برای حل بحران ریاست جمهوری لبنان خبر داد که بر اساس آن میشل عون برای دو سال این پست را در اختیار خواهد گرفت.

]]>