اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:31:05 +0330fa بررسی فنی کیا اسپورتیج نسل جدید در ایران http://www.otaghnews.com/news/336355/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 24 Apr 16 15:49:04 +0430 بررسی فنی کیا اسپورتیج نسل جدید در ایران
در مقایسه با نسل قبل، امکانات و ادوات پیشرفته‌تری به داخل کابین اضافه شده ولی مشکلی که در اینجا وجود دارد، ساده سازی فضای داخلی کابین است.

]]>