اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:20:05 +0330fa بخشی از نظرات پزشکی قانونی در پرونده «ستایش» ارائه شد http://www.otaghnews.com/news/336447/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%C2%AB%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4%C2%BB-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF Sun, 24 Apr 16 22:30:02 +0430 بخشی از نظرات پزشکی قانونی در پرونده «ستایش» ارائه شد
سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی درباره پرونده قتل ستایش قریشی ارائه داد.

]]>