اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 17:01:36 +0430fa تغيير نگاه به سيستان و بلوچستان با برگزاري اجلاس اقيانوسيه در چابهار http://www.otaghnews.com/news/336538/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1 Mon, 25 Apr 16 01:55:03 +0430 تغيير نگاه به سيستان و بلوچستان با برگزاري اجلاس اقيانوسيه در چابهار
استاندار سيستان و بلوچستان گفت:اجلاس اقيانوسيه پس از برجام براي نخستين بار در چابهار برگزار مي شود و اين امر سبب ارتقاء جايگاه استان در جهان مي شود.

]]>