اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 16:36:09 +0430fa ترافیک صبحگاهی درباند جنوبی آزادراه کرج -قزوین http://www.otaghnews.com/news/336612/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AC--%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86 Mon, 25 Apr 16 11:44:03 +0430 ترافیک صبحگاهی درباند جنوبی آزادراه کرج -قزوین
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از ترافیک صبحگاهی در باند جنوبی آزادراه کرج - قزوین خبر داد و گفت: در اکثر محورهای استان گیلان مه گرفتگی گزارش شده است.

]]>