اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:21:17 +0330fa پيروزي حزب حاكم ژاپن http://www.otaghnews.com/news/336628/%D9%BE%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%8A-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86 Mon, 25 Apr 16 12:41:02 +0430 پيروزي حزب حاكم ژاپن
نماينده مورد حمايت حزب حاكم ژاپن در انتخابات ميان دوره اي استان هوكايدو كه به منزله سنگ محك موقعيت اين حزب در آستانه انتخابات مجلس سنا تلقي مي شد، به پيروزي رسيد تا نخست وزير اين كشور يك گام ديگر به تغيير قانون اساسي واصلاحات جنجال برانگيز خود، نزديك شود.

]]>