اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 07:32:39 +0330fa بی‌ثباتی شغلی مانع همبستگی کارگران شده است http://www.otaghnews.com/news/336634/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 25 Apr 16 13:04:02 +0430 بی‌ثباتی شغلی مانع همبستگی کارگران شده است
پرویز صداقت در تحلیل وضعیت معیشتی کارگران و ترسیم چشم‌انداز پیش رو می‌گوید: ۵/۲ میلیون ارتش ذخیره‌ی بیکار داریم و انبوهی از بی‌ثبات‌کاران یعنی حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون افراد فاقد امنیت شغلی.

]]>