اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:29:23 +0330fa کارگر جوان در چاه ۲۵ متری بررسی علت وقوع آن http://www.otaghnews.com/news/336640/-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%87-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%D8%A2%D9%86 Mon, 25 Apr 16 13:40:03 +0430  کارگر جوان در چاه ۲۵ متری بررسی علت وقوع آن
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهر تهران گفت: کارگر افغانستانی با سقوط در چاهی به عمق ۲۵ متر جان خود را از دست داد.

]]>