اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 17:43:27 +0330fa ۳۰ درصد ازدواج‌ها فامیلی است http://www.otaghnews.com/news/336673/%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Mon, 25 Apr 16 15:53:02 +0430 ۳۰ درصد ازدواج‌ها فامیلی است
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت پیشگیری گفت: امسال ۴۸ میلیارد تومان جهت انجام آزمایشات ژنتیکی ۲۰ درصد ازدواج‌ها اختصاص داده شده است.

]]>