اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 01 Dec 21 06:43:17 +0330fa آشنایی با مسجد جامع زنجان http://www.otaghnews.com/news/336697/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86 Mon, 25 Apr 16 11:38:33 +0430 آشنایی با مسجد جامع زنجان
مسجد جامع زنجان، اثر مذهبی-هنری باقی‌مانده از دوران قاجار است که در مرکز شهر زنجان واقع شده است.

]]>