اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:01:40 +0330fa هجمه سویه‌های جدید تب‌برفکی http://www.otaghnews.com/news/336715/%D9%87%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C%D8%A8%D8%B1%D9%81%DA%A9%DB%8C Mon, 25 Apr 16 18:41:02 +0430 هجمه سویه‌های جدید تب‌برفکی
افزایش شیوع بیماری تب برفکی به گفته رییس موسسه واکسن و سرم‌سازی رازی طی سال‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است، چرا که طی دو سال گذشته چهار سویه جدید از این بیماری وارد کشور شده و با وجود نصف شدن تولید داخلی به دلیل افزایش کیفیت وارداتی از سوی سازمان دامپز

]]>