اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 18:04:05 +0330fa نقشه ای جالب از محدوده فعالیت دزدان دریایی مشهور http://www.otaghnews.com/news/336770/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1 Mon, 25 Apr 16 22:12:03 +0430 نقشه ای جالب از محدوده فعالیت دزدان دریایی مشهور
جالب است بدانید حدود ۷۵ سال پیش از میلاد مسیح، قبل از اینکه ژولیوس سزار امپراتور روم شود، توسط دزدان دریاییِ تُرک اسیر شد.

]]>