اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 07 Dec 21 23:57:59 +0330fa سد نرماب چهل چاي مينودشت بزرگترين طرح عمراني گلستان است http://www.otaghnews.com/news/336889/%D8%B3%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%A8-%DA%86%D9%87%D9%84-%DA%86%D8%A7%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 26 Apr 16 05:14:02 +0430 سد نرماب چهل چاي مينودشت بزرگترين طرح عمراني گلستان است
استاندار گلستان، سد نرماب چهل چاي مينودشت را بزرگترين سد و در عين حال بزرگترين طرح عمراني و زيربنايي اين استان دانست و اظهار داشت: در دو سال اخير پيشرفت فيزيكي سد از 25 درصد به 60 درصد افزايش يافته است.

]]>