اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 19 Jul 24 01:11:18 +0430fa روس ها اهل تعارف نیستند http://www.otaghnews.com/news/336956/%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Tue, 26 Apr 16 09:16:31 +0430 روس ها اهل تعارف نیستند
روسها هم مثل ما ایرانی ها به اصول فرهنگی خود یعنی آداب و رسوم، سنن و باورهای جامعه خود اغلب پایبند هستند، البته طبیعتا این آداب و سنن در موارد مختلفی دچار تغییر و نوگرایی شده است.

]]>