اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:10:23 +0330fa غذاهای محلی استان بوشهر http://www.otaghnews.com/news/336960/%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1 Tue, 26 Apr 16 09:20:38 +0430 غذاهای محلی استان بوشهر
استان‌های جنوبی کشور و به خصوص بوشهر، فرهنگ غذایی بسیار ویژه‌ای دارند که روحیه‌ی گرم و مهمانواز مردم جنوبی را به خوبی نمایان می‌کند.

]]>