اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 02:04:38 +0330fa بهای دفع پسماندهای ویژه در صورت ساخت زباله سوز افزایش یابد http://www.otaghnews.com/news/337111/%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF Tue, 26 Apr 16 19:17:02 +0430 بهای دفع پسماندهای ویژه در صورت ساخت زباله سوز افزایش یابد
رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: طبق مصوبه سال ۹۲ شورای شهر تهران باید بهای دفع پسماندهای ویژه در صورت ساخت زباله سوز افزایش یابد.

]]>