اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Fri, 19 Jul 24 21:33:16 +0430fa منطقه ۲۰ قطب گردشگری تاریخی و دینی تهران http://www.otaghnews.com/news/337133/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 Tue, 26 Apr 16 20:30:02 +0430 منطقه ۲۰ قطب گردشگری تاریخی و دینی تهران
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با توجه به قدمت و تاریخ ری و نیز ظرفیت های دینی در این منطقه باید گفت منطقه ۲۰ قطب گردشگری تهران است که باید نگاه مسئولانه و ویژه ای به این ظرفیت ها بشود.

]]>