اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 16:44:40 +0430fa شرايط اصلاح طلبان در دور دوم انتخابات مطلوب است http://www.otaghnews.com/news/337140/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Tue, 26 Apr 16 20:48:03 +0430 شرايط اصلاح طلبان در دور دوم انتخابات مطلوب است
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون گفت:شرايط نامزدهاي اصلاح طلبان و ليست اميد ، در انتخابات دور دوم دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي مطلوب است.

]]>