اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 19:12:08 +0330fa فیسبوک در حال توسعه اپلیکیشن اختصاصی دوربین است http://www.otaghnews.com/news/337227/%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 27 Apr 16 03:01:02 +0430 فیسبوک در حال توسعه اپلیکیشن اختصاصی دوربین است
فیسبوک بزرگ‌ترین شبکه‌ای اجتماعی حال حاضر جهان است. کاربران فیسبوک علاقه‌ی زیادی به گشت و گذار در اپلیکیشن اختصاصی این شرکت و مشاهده‌ی مطالب و محتواهای جدید دارند.

]]>