اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:46:16 +0330fa خانواده ثروتمند هندی عروسی 10 میلیون یورویی به پا کرد http://www.otaghnews.com/news/337250/-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF Wed, 27 Apr 16 04:41:01 +0430  خانواده ثروتمند هندی عروسی 10 میلیون یورویی به پا کرد
یک خانواده ثروتمند هندی برای برگزاری جشن 4 روزه عروسی خود در شهر آنتالیا ترکیه بیش از 10 میلیون یورو هزینه کردند.

]]>