اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:32:50 +0330fa ولاسکو ایران را به خوبی آنالیز کرده بود http://www.otaghnews.com/news/364183/%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF Wed, 10 Aug 16 01:14:04 +0430 ولاسکو ایران را به خوبی آنالیز کرده بود
کارشناس والیبال بر این باور است که والیبالست ها از شانس زیادی برای صعود از مرحله مقدماتی برخوردار هستند.

]]>
کونارسکی امتیاز آورترین بازیکن دیدار ایران و لهستان http://www.otaghnews.com/news/348419/%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 Sat, 04 Jun 16 18:16:02 +0430 کونارسکی امتیاز آورترین بازیکن دیدار ایران و لهستان
بازیکن لهستان امتیازآورترین بازیکن دیدار این تیم برابر ایران شد.

]]>
والیبال ایران می‌تواند پدیده المپیک شود http://www.otaghnews.com/news/339096/%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%88%D8%AF Tue, 03 May 16 10:45:02 +0430 والیبال ایران می‌تواند پدیده المپیک شود
ملی‌پوش پیشین تیم ‌ملی والیبال گفت: عبور کردن از خوان اول که کسب سهمیه المپیک است دشوار است و فکر می‌کنم اگر به المپیک برویم تیم ایران می‌تواند در این بازی‌ها پدیده شود.

]]>
صحبت از خداحافظی برخی بازیکنان روی تیم من تاثیر نمی‌گذارد http://www.otaghnews.com/news/337266/%D8%B5%D8%AD%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%AF- Wed, 27 Apr 16 05:52:03 +0430 صحبت از خداحافظی برخی بازیکنان روی تیم من تاثیر نمی‌گذارد
سرمربی تیم ‌ملی والیبال ایران گفت: بازیکنانی که در تیم ‌ملی حضور دارند با انگیزه کار می‌کنند و اگر کسی تصمیم به خداحافظی داشته باشد بعد از ر‌قا‌بت‌های انتخابی المپیک به نظر خودش بستگی دارد و این موضوع روی کار تیمی ما تاثیرگذار نبوده است.

]]>