اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 17:30:18 +0330fa میزبانی مسابقات «رالی مرک» خاورمیانه از شیراز گرفته شد http://www.otaghnews.com/news/337299/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%C2%BB-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Wed, 27 Apr 16 08:20:03 +0430 میزبانی مسابقات «رالی مرک» خاورمیانه از شیراز گرفته شد
مدیر کل ورزش و جوانان فارس گفت: با وجود تمامی تلاش های انجام شده میزبانی مسابقات «رالی مرک» خاورمیانه از شیراز و ایران گرفته شد.

]]>