اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:50:46 +0330fa دومین سهمیه ایران برای مسابقات دوومیدانی جوانان جهان به دست آمد http://www.otaghnews.com/news/337308/%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%AF Wed, 27 Apr 16 08:53:03 +0430 دومین سهمیه ایران برای مسابقات دوومیدانی جوانان جهان به دست آمد
نماینده خراسان رضوی در رقابتهای قهرمانی جوانان کشور به حد نصاب مورد نیاز برای حضور در قهرمانی جوانان جهان دست پیدا کرد.

]]>