اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:05:00 +0330fa ایران با مشکل نفت‌کش مواجه است http://www.otaghnews.com/news/337412/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%86%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 27 Apr 16 15:06:01 +0430 ایران با مشکل نفت‌کش مواجه است
ایران برای پیدا کردن نفت‌کش برای صادرات نفت خام خود با مشکل مواجه است.

]]>