اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 17:34:07 +0330fa ساخت صندلی از موتور جت بوئینگ 737! http://www.otaghnews.com/news/337459/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%86%DA%AF-737%21 Wed, 27 Apr 16 18:19:02 +0430 ساخت صندلی از موتور جت بوئینگ 737!
به‌صورت بدیهی تمامی صندلی‌ها برای نشستن به‌صورت یکسان طراحی نشده‌اند ولی به نظر می‌رسد که ساخت صندلی به کمک موتور جت بوئینگ 737 را می‌توان یک راه بسیار ویژه برای ساخت صندلی خانگی به‌حساب آورد.

]]>