اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 16:13:44 +0430fa ديدگاههاي عبدالغفور امانزاده نامزد مجلس دهم از حوزه گرگان و آق قلا http://www.otaghnews.com/news/337507/%D8%AF%D9%8A%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%82-%D9%82%D9%84%D8%A7 Wed, 27 Apr 16 21:18:02 +0430 ديدگاههاي عبدالغفور امانزاده نامزد مجلس دهم از حوزه گرگان و آق قلا
نامزد راه يافته به مرحله دوم دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه گرگان و آق قلا گفت: در صورت راهيابي به خانه ملت توسعه استان گلستان را با ارايه لايحه هاي جديد و تصويب آن ها به جد پيگيري خواهم كرد.

]]>