اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 16:17:36 +0430fa ایران با همه توان در كنار دولت و ملت سوریه ایستاده است http://www.otaghnews.com/news/337518/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Wed, 27 Apr 16 21:59:03 +0430 ایران با همه توان در كنار دولت و ملت سوریه ایستاده است
رییس مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جمهوری اسلامی ایران براساس تعهد همكاری و روابط برادرانه خود با دولت و ملت سوریه از ابتدای درگیری با تروریسم با همه توان در كنار این كشور ایستاده و همچنان بر این ایستادگی و همكاری ادامه می‌دهد.

]]>