اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 00:18:03 +0330fa در 40 ثانیه سرقت پراید انجام شد http://www.otaghnews.com/news/337524/%D8%AF%D8%B1-40-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF--%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF Wed, 27 Apr 16 22:27:03 +0430 در 40 ثانیه سرقت پراید  انجام شد
سارق حرفه ای پراید در یک دقیقه سرقت انجام می دهد و از این راه روزی دو میلیون تومان درآمد دارد.

]]>