اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 17:49:46 +0430fa دوست دارم روزی سرمربی پاری‌سن‌ژرمن شوم http://www.otaghnews.com/news/337635/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%DA%98%D8%B1%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%85- Thu, 28 Apr 16 04:47:02 +0430 دوست دارم روزی سرمربی پاری‌سن‌ژرمن شوم
سرمربی تاتنهام از تمایل خود به حضور در پاری سن ژرمن در آینده نزدیک خبر داد.

]]>