اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 08 Dec 21 01:43:37 +0330fa تیم ملی هندبال زنان ایران به مسابقات آسیایی می‌رود http://www.otaghnews.com/news/353557/%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF Wed, 22 Jun 16 06:38:02 +0430 تیم ملی هندبال زنان ایران به مسابقات آسیایی می‌رود
دبیر کل فدراسیون گفت: پس از بررسی های صورت گرفته، مقرر شد که تیم هندبال زنان به مسابقات آسیایی اعزام شود.

]]>
سرمربی تیم ملی هندبال را کمیته فنی انتخاب می‌کند http://www.otaghnews.com/news/337697/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF- Thu, 28 Apr 16 06:14:03 +0430 سرمربی تیم ملی هندبال را کمیته فنی انتخاب می‌کند
دبیر فدراسیون هندبال گفت: هفته‌ی آینده کمیته فنی برای انتخاب سرمربی تیم ملی هندبال تشکیل خواهد شد.

]]>