اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 15:53:00 +0430fa خیابانی، از گزارشگری تا تهیه لباس تیم‌ ملی! http://www.otaghnews.com/news/337791/%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%D9%85%E2%80%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C%21- Thu, 28 Apr 16 19:07:02 +0430 خیابانی، از گزارشگری تا تهیه لباس تیم‌ ملی!
جواد خیابانی که مسوولیت تهیه لباس تیم‌های ملی را بر عهده گرفته است، پس از گزارش بازی آتلتیکو - بایرن سوژه شماره یک شبکه‌های مجازی شد.

]]>