اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Mon, 29 Nov 21 17:27:19 +0330fa «آقای خاص» موسیقی پاپ هم کپی می‌کند؟! http://www.otaghnews.com/news/340381/%C2%AB%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%C2%BB-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%BE-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%BE%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F%21 Sun, 08 May 16 10:19:02 +0430 «آقای خاص» موسیقی پاپ هم کپی می‌کند؟!
اگر مخاطب جدی موسیقی باشید و کارهای خواننده‌ها و آهنگسازانی که به طور قانونی در داخل کشور فعالیت می‌کنند را رصد کنید، مدام با آهنگ‌هایی مواجه می‌شوید که به نظر آشنا می‌آیند!

]]>
6 بازیکن در فهرست خرید مورینیو برای یونایتد http://www.otaghnews.com/news/337800/6-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AF Thu, 28 Apr 16 20:20:03 +0430 6 بازیکن در فهرست خرید مورینیو برای یونایتد
رسانه‌های انگلیسی از 6 بازیکنی که مورینیو در فهرست خرید تابستانی خود قرار داده سخن به میان آوردند.

]]>