اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Tue, 18 Jun 24 17:37:23 +0430fa هوای تهران سالم است http://www.otaghnews.com/news/337890/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Fri, 29 Apr 16 19:04:02 +0430 هوای تهران سالم است
مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران شاخص آلودگی هوای پایتخت را 72 و در وضعیت سالم اعلام کرد.

]]>